شرکت هوپاد

هوپاد

- طراحی شده در مدل های دو مرحله ای و سه مرحله ای هم زمان
- جک هایی با ظرفیت وزن 500 کیلوگرم تا 30 تن
- طول مسیر جابجایی از 3 متر تا 40 متر
- قابل استفاده برای مدل های جک زیر