شرکت هوپاد

هوپاد

- سری های استاندارد طراحی شده با سایزهای 63 تا 450 میلیمتر
- قابل استفاده در مدل های جک زیر
- قابل ارائه به صورت جک های دوتکه
- سطح شفت هونینگ با صافی سطح1-3 میکرون
- طراحی شده برای طول تا 30 متر