هوپاد

نام پاوریونیت :کارسلینگ آسانسور هیدرولیک دهانه 60

کارسلینگ هیدرولیک قابل استفاده در سیستم های هیدرولیک غیرمستقیم
مجهز به پاراشوت ساخت ایتالیا
مجهز به رولر گشتاوری ساخت ایتالیا فلکه و کفشک های مخصوص هیدرولیک
نصب و مونتاژ سریع و آسان