هوپاد

نام پاوریونیت :پاوریونیت با شیر الکترونیکی آلگی آلمان ALGI

- نهایت نرمی حرکت بدون وابستگی به میزان بار و دما
- تنظیمات آسان
- طول عمر کاری بالا
- بکارگیری اجزا و قطعات پرقدرت