هوپاد

نام شیر هیدرولیک :شیر چهار بوبین بلین آلمان مدل EV100 سایز 11/2

مدل شیر هیدرولیک :چهار بوبین - EV100

برند شیر هیدرولیک :بلین آلمان - BLAIN