هوپاد

نام شیر هیدرولیک :شیر ایمنی ترکیدگی (راپچر ولو) بلین آلمان سایز 1.5

مدل شیر هیدرولیک :راپچر ولو - Rupture valve

برند شیر هیدرولیک :بلین آلمان - BLAIN